โรงเรียนวัดตึก(จำลองศิลป์วิทยา)
หมู่ที่ 4   ตำบลบางไผ่  อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
เบอร์โทรศัพท์ 0-24470811
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : โรงเรียนวัตึก(จำลองศิลป์วิทยา)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 22 พฤษภาคม 2482
งบประมาณ : 3,966.86
เพิ่มเติม..