โรงเรียนวัดตึก(จำลองศิลป์วิทยา)
หมู่ที่ 4   ตำบลบางไผ่  อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
เบอร์โทรศัพท์ 0-24470811
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
โรงเรียนวัดตึก (จำลองศิลป์วิทยา) ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 77 หมู่ 4 ตำบลบางไผ่  อำเภอเมือง  จังหวัดนนทบุรี  รหัสไปรษณืย์ 11000
โทรศัพท์ 02-447-0811  โทรสาร 02-447-0811
E-Mail : wattuekschool394@gmail.com
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี  อำเภอเมือง  จังหวัดนนทบุรี
เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงประถมศึกษาปีที่  6  รวม 8 ห้องเรียน
โรงเรียนมีเนื้อที่ 2 ไร่ 150 ตารางวา

ประวัติความเป็นมาโรงเรียน
เริ่มต้นจาก นายจำลอง  และนางสิน  แก้วจินดา  อุทิศที่ดินและสร้างอาคารเรียน แบบ ป2. เป็นอาคารไม้ สองชั้น  หกห้องเรียน
ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง 3,966.86 บาท (สามพันเก้าร้อยหกสิบหกบาท แปดสิบหกสตางค์) เปิดเรียนเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2482
ตรงกับวันจันทร์ ขึ้น 4 ค่ำ เดือน 7 ปีเถาะ และได้ถ่ายโอนเข้าสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี  เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2551
โดยมีนายบุญช่วย  เทวผลิน  เป็นผู้บริหารท่านแรก