โรงเรียนวัดตึก(จำลองศิลป์วิทยา)
หมู่ที่ 4   ตำบลบางไผ่  อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
เบอร์โทรศัพท์ 0-24470811
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

โรงเรียนวัดตึก (จำลองศิลป์วิทยา)

 
                           วิสัยทัศน์ : โรงเรียนวัดตึก (จำลองศิลป์วิทยา)
                                            มีความรู้ด้านมาตรฐาน สืบสานวัฒนธรรมไทย ใส่ใจท้องถิ่น
                                            สืบสานวัฒนธรรมไทย ใส่ใจท้องถิ่น  รักษ์สิ่งแวดล้อม เพียบพร้อมคุณธรรม

                           คำขวัญ :  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  คู่คุณธรรม  น้อมนำจิตสาธารณะ

                           ปรัชญา  :  ปัญญาโลกส.ปัญโชโต

                           อัตลักษณ์  :  มีวินัย  ใฝ่คุณธรรม

                           เอกลักษณ์ : เรียนดี  มีวินัย