โรงเรียนวัดตึก(จำลองศิลป์วิทยา)
หมู่ที่ 4   ตำบลบางไผ่  อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
เบอร์โทรศัพท์ 0-24470811
คณะผู้บริหาร

นายเกษม ชัยเพชร
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายปุณณพัฒน์ ไกรสิงห์สม
ครู คศ.1

นายธันวา มณีแสง
ครู คศ.1

นางสาวศุกร์ฤทัย รุ่งสว่าง
ครู คศ.1