โรงเรียนวัดตึก(จำลองศิลป์วิทยา)
หมู่ที่ 4   ตำบลบางไผ่  อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
เบอร์โทรศัพท์ 0-24470811
ภาพกิจกรรม
โครงการอบรมพัฒนากระบวนการบริหารการศึกษาเพื่อคุณภาพการศึกษา ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ว

ประวัติความเป็นมา

         โรงเรียนเมืองพัทยา 2 (เจริญราษฎร์อุทิศ)  นี้  หลวงสรรค์ประสาสน์  นายอำเภอบางละมุง  ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติประถมศึกษา  เมื่อวันที่  17 พฤษภาคม  2466  เดิมตัวโรงเรียนตั้งอยู่ในวัดช่องลมนาเกลือ  โดยมีนายอากรยัง  ทิมกระจ่าง  ปลูกสร้างตัวโรงเรียนให้  เป็นรูปทรงมนิลา  หลังคามุงจาก  มีขนาดกว้าง 3 วา  ยาว  3 วา ต่อมาตัวโรงเรียนชำรุดผุพังลง  ขุนวัฒน์วิจารณ์  นายอำเภอคนต่อมา ได้ร่วมกับพระคุณเจ้าสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์  (เจริญสุขบท)  เจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทร์  และราษฎรในตำบลนาเกลือ  กับเจ้าอาวาสวัดช่องลม  จัดสร้างขึ้นใหม่  แต่ได้ย้ายตัวโรงเรียนไปสร้างในที่ดินของทางราชการที่สงวนเอาไว้  ติดอยู่กับวัดช่องลมทางทิศใต้  ซึ่งเป็นที่ตั้งโรงเรียนอยู่ในขณะนี้นั่นเอง

 
 ต่อมาในวันที่ 1 ตุลาคม  2509  ทางราชการได้โอนให้โรงเรียนนี้ไปสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี  กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย
    ในปี พ.ศ. 2521  ทางราชการได้ยกฐานะสุขาภิบาลนาเกลือขึ้นเป็นเมืองพัทยาโรงเรียนนี้จึงได้โอนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีไปสังกัดเมืองพัทยา เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน  2521 และใช้ชื่อโรงเรียนใหม่ว่า โรงเรียนเมืองพัทยา 2 (เจริญราษฎร์อุทิศ)  จนถึงปัจจุบัน
      ปัจจุบันโรงเรียนเมืองพัทยา 2 (เจริญราษฎร์อุทิศ)  เปิดสอนนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ๑-๓ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีนักเรียนประมาณ 1,100 คน ครู 67 คน นักการภารโรง 8 คน

 
          

 
<table align="center" border="0" cellpadding="7" cellspacing="0" style="margin: 0px; font-family: " th="" sarabunpsk",="" "th="" verdana,="" arial,="" helvetica,="" sans-serif;="" font-size:="" 21px;="" color:="" rgb(131,="" 131,="" 131);="" text-align:="" center;"="">

ปรัชญา / วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

  •  ปรัชญา
        คุณธรรมนำปัญญา พัฒนาชีวิต มีจิตสำนึก
  •  วิสัยทัศน์
         ผู้เรียนมีคุณภาพ รักษ์ท้องถิ่น
  •  คำขวัญ
         คุณธรรมดี มีวิชาการ แข็งแรงเบิกบาน สานสัมพันธ์ชุมชน
  •  พันธกิจ
         1. พัฒนาผู้เรียนเต็มศักยภาพบรรลุมาตรฐานการศึกษา
         2. พัฒนาให้ผู้เรียนมีความสามารถด้านการคิด
         3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนรักษ์ความเป็นไทย และท้องถิ่น
         4. ส่งเสริมให้ผู้บริหารมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ และส่งเสริมให้ครูมีการจัดการเรียนรู้ โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ
         5. ส่งเสริมและพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษา ให้เกิดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้
         6. ส่งเสริม และประสานสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Steak holder) ให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
โพสเมื่อ : 13 ต.ค. 2561,16:45   อ่าน 59 ครั้ง