โรงเรียนวัดตึก(จำลองศิลป์วิทยา)
หมู่ที่ 4   ตำบลบางไผ่  อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
เบอร์โทรศัพท์ 0-24470811
ภาพกิจกรรม
นนทรีบาน เปิดบ้านวิชาการ สู่สากล ประจำปีการศึกษา 2562
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนวัดตึก (จำลองศิลป์วิทยา) จัดกิจกรรม นนทรีบาน เปิดบ้านวิชา สู่สากล( Open House 2020) หรือเปิดบ้านวิชาการ ในครั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์ในการแสดงออกของนักเรียน ส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติจริง สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสร้างสรรค์ผลงานของตัวเองรู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ กล้าแสดงออกในการนำเสนอผลงานตนเอง และสามารถนำประสบการณ์ตรง ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ และเปิดโลกทัศน์ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ และสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ระหว่างชุมชนครู ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า หน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน
โพสเมื่อ : 03 มี.ค. 2563,11:12   อ่าน 209 ครั้ง