โรงเรียนวัดตึก(จำลองศิลป์วิทยา)
หมู่ที่ 4   ตำบลบางไผ่  อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
เบอร์โทรศัพท์ 0-24470811
ภาพกิจกรรม
อบจ.นนทบุรีได้มอบเครื่องเล่นเด็กสนามเด็กเล่น
วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 โรงเรียนวัดตึก (จำลองศิลปืวิทยา) ขอขอบพระคุณท่านพันตำรวจเอกธงชัย  เย็นประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ท่ารองไพโรจน์  คลังนุช รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี  คณะคลังสมอง ตลอดจนผู้บริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีทุกท่านที่ได้สนับสนุนเครื่องเล่นสำหรับนักเรียนและเด็ก ๆ ทุกคนเพื่อใช้แหล่งเรียนรู้ และเสริมสร้างพัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญาสร้างความสุขเหมาะสมกับวัยของนักเรียนได้เป็นอย่างดี กราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง
โพสเมื่อ : 28 พ.ค. 2563,22:57   อ่าน 31 ครั้ง