โรงเรียนวัดตึก(จำลองศิลป์วิทยา)
หมู่ที่ 4   ตำบลบางไผ่  อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
เบอร์โทรศัพท์ 0-24470811
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญช่วย เทวผลิน
ตำแหน่ง : ผู้บริหารสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2482-2484
ชื่อ-นามสกุล : นายเปลี่ยน แก้วประภา
ตำแหน่ง : ผู้บริหารสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2484-2485
ชื่อ-นามสกุล : นายศิริ กลันตบุตร
ตำแหน่ง : ผู้บริหารสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2485-2489
ชื่อ-นามสกุล : นายเปล่ง แก้วประภา
ตำแหน่ง : ผู้บริหารสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2489-2497
ชื่อ-นามสกุล : นายภิรมย์ นิลวงศ์
ตำแหน่ง : ผู้บริหารสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2497-2503
ชื่อ-นามสกุล : นายถวิล ตุ้มฉาย
ตำแหน่ง : ผู้บริหารสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2503-2514
ชื่อ-นามสกุล : นางทองคำ ชลธาร
ตำแหน่ง : ผู้บริหารสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2514-2526
ชื่อ-นามสกุล : นายสุพรรณ เทพหัสดิน ณ อยุทยา
ตำแหน่ง : ผู้บริหารสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2526-2528
ชื่อ-นามสกุล : นายเลอพงษ์ ทิพยเลิศ
ตำแหน่ง : ผู้บริหารสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2528-2531
ชื่อ-นามสกุล : นางกัญญา จูกระโทก
ตำแหน่ง : ผู้บริหารสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2531-2536
ชื่อ-นามสกุล : นางสมสวาท กล่อมกลิ่นสุข
ตำแหน่ง : ผู้บริหารสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2536-2540
ชื่อ-นามสกุล : นายพิภพ บูรณานุนาค
ตำแหน่ง : ผู้บริหารสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2540-2543
ชื่อ-นามสกุล : นางอดิพรรณ ประจวบเหมาะ
ตำแหน่ง : ผู้บริหารสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2543-2545
ชื่อ-นามสกุล : นายสมเกียรติ ชูกิจไพศาล
ตำแหน่ง : ผู้บริหารสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2545-2546
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุทธินี ชูเชิดรัตน์
ตำแหน่ง : ผู้บริหารสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2546-2550
ชื่อ-นามสกุล : นายสมศักดิ์ จี้เพชร
ตำแหน่ง : ผู้บริหารสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2550-2545
ชื่อ-นามสกุล : นายกฤษดา สมานหมู่
ตำแหน่ง : ผู้บริหารสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2554-2555
ชื่อ-นามสกุล : นายณัฐพงษ์ อ่อนมา
ตำแหน่ง : ผู้บริหารสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2555-2556
ชื่อ-นามสกุล : นายไตรเทพ ประทุมนนท์
ตำแหน่ง : ผู้บริหารสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2556-2558
ชื่อ-นามสกุล : นางจิรพา จักรกลม
ตำแหน่ง : ผู้บริหารสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2558-2560
ชื่อ-นามสกุล : นายธีรชีพ ไกรธีรางกูร
ตำแหน่ง : ผู้บริหารสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2560 - 2562
ชื่อ-นามสกุล : นายเกษม ชัยเพชร
ตำแหน่ง : ผู้บริหารสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2562 - ปัจจุบัน