โรงเรียนวัดตึก(จำลองศิลป์วิทยา)
หมู่ที่ 4  ตำบลบางไผ่  อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
ปฐมวัย

นางสาวศุกร์ฤทัย รุ่งสว่าง
ครู คศ.1
หัวหน้าปฐมวัย

นางสาววริษฐา เหล็กเพ็ชร
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/0