โรงเรียนวัดตึก(จำลองศิลป์วิทยา)
หมู่ที่ 4   ตำบลบางไผ่  อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
เบอร์โทรศัพท์ 0-24470811
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวลาวัลย์ ศรีสิงห์
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย