โรงเรียนวัดตึก(จำลองศิลป์วิทยา)
หมู่ที่ 4  ตำบลบางไผ่  อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวนวัธภร เสนสาย
ครูผู้ช่วย