โรงเรียนวัดตึก(จำลองศิลป์วิทยา)
หมู่ที่ 4   ตำบลบางไผ่  อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
เบอร์โทรศัพท์ 0-24470811
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวชาลันดา เอมบำรุง
เจ้าหน้าที่ธุรการ