โรงเรียนวัดตึก(จำลองศิลป์วิทยา)
หมู่ที่ 4   ตำบลบางไผ่  อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
เบอร์โทรศัพท์ 0-24470811
ครูพี่เลี่ยง

นางสาวเบญจมาศ ทองวรรณ์
ครูพี่เลี้ยง

นางสาวจิดารัตน์ คงสินธุ์
ครูพี่เลี้ยง

นางสาวอัจฉรา สีดี
ครูพี่เลี้ยง