โรงเรียนวัดตึก(จำลองศิลป์วิทยา)
หมู่ที่ 4  ตำบลบางไผ่  อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางอนัญญา ทองปัญญา
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์