โรงเรียนวัดตึก(จำลองศิลป์วิทยา)
หมู่ที่ 4   ตำบลบางไผ่  อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
เบอร์โทรศัพท์ 0-24470811
นักการภารโรง

นายบุญเชิด พริกใหญ่
นักการภารโรง

นางสาวสุรินทิพย์ เนียมพันธ์
นักการภารโรง