โรงเรียนวัดตึก(จำลองศิลป์วิทยา)
หมู่ที่ 4   ตำบลบางไผ่  อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
เบอร์โทรศัพท์ 0-24470811
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายสุรการ สร้อยเรืองศรี
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ