โรงเรียนวัดตึก(จำลองศิลป์วิทยา)
หมู่ที่ 4   ตำบลบางไผ่  อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
เบอร์โทรศัพท์ 0-24470811
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางรวิพร อาจพงษ์ไพร
ผู้ช่วยครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ