โรงเรียนวัดตึก(จำลองศิลป์วิทยา)
หมู่ที่ 4  ตำบลบางไผ่  อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายธันวา มณีแสง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ