โรงเรียนวัดตึก(จำลองศิลป์วิทยา)
หมู่ที่ 4   ตำบลบางไผ่  อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
เบอร์โทรศัพท์ 0-24470811
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายปุณณพัฒน์ ไกรสิงห์สม
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ