โรงเรียนวัดตึก(จำลองศิลป์วิทยา)
หมู่ที่ 4  ตำบลบางไผ่  อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวศิรินุช ผุยมูลตรี
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ