โรงเรียนวัดตึก(จำลองศิลป์วิทยา)
หมู่ที่ 4   ตำบลบางไผ่  อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
เบอร์โทรศัพท์ 0-24470811
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางมินตรา กมลรัมย์
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ