โรงเรียนวัดตึก(จำลองศิลป์วิทยา)
หมู่ที่ 4   ตำบลบางไผ่  อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
เบอร์โทรศัพท์ 0-24470811
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : ร.ต.ต.พรณรงค์ ชมฉ่ำ
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ตัวแทนจาก : คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : พระครูวรกิจธำรง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : วัดตึก
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : พลอากาศตรีวีระ พันธ์ไพโรจน์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายชาญชัย สดศรี
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางปรีดา ชอบใช้
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายธวัช ชมฉ่ำ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายจักรพันธ์ วรรธนะพินทุ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายธันวา มณีแสง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : โรงเรียนวัดตึก(จำลองศิลป์วิทยา)
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายเกษม ชัยเพชร
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ตัวแทนจาก : โรงเรียนวัดตึก(จำลองศิลป์วิทยา)
เบอร์โทร :