โรงเรียนวัดตึก(จำลองศิลป์วิทยา)
หมู่ที่ 4   ตำบลบางไผ่  อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
เบอร์โทรศัพท์ 0-24470811
ผู้บริหาร

นายเกษม ชัยเพชร
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจสถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 21/05/2018
ปรับปรุง 29/05/2020
สถิติผู้เข้าชม 69210
Page Views 80620
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนอนุบาลมณีรัตน์ บางกรวย บางกรวย
2 โรงเรียนศึกษาบัณฑิต บางกรวย บางกรวย
3 โรงเรียนวัดจันทร์(ผาดไสวประชาอุทิศ) บางกรวย บางกรวย 0-2446-0554
4 โรงเรียนวัดเชิงกระบือ บางกรวย บางกรวย
5 โรงเรียนวัดสำโรง(หิรัญราษฎร์ภักดีวิทยา) บางกรวย บางกรวย 024475414
6 โรงเรียนชุมชนวัดบางไกรใน บางขุนกอง บางกรวย
7 โรงเรียนวัดซองพลู(วิฑิตราชประชานุสรณ์) บางขุนกอง บางกรวย
8 โรงเรียนวัดบางไกรนอก บางขุนกอง บางกรวย
9 โรงเรียนอนุบาลพลอยโสภิต บางคูเวียง บางกรวย
10 โรงเรียนวัดโบสถ์ บางคูเวียง บางกรวย
11 โรงเรียนวัดสิงห์(แจ่มชื่นวิทยาคม) บางคูเวียง บางกรวย
12 โรงเรียนชาญรัตน์วิทยา บางคูเวียง บางกรวย
13 โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี บางคูเวียง บางกรวย
14 โรงเรียนชุมชนวัดส้มเกลี้ยง บางคูเวียง บางกรวย
15 โรงเรียนประสานวิทยานนทบุรี บางสีทอง บางกรวย
16 โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา บางสีทอง บางกรวย
17 โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสุนทรธรรมิการาม ปลายบาง บางกรวย
18 โรงเรียนอนุบาลบางกรวย ปลายบาง บางกรวย
19 โรงเรียนวัดอุบลวนาราม ปลายบาง บางกรวย
20 โรงเรียนมหาสวัสดิ์(ราษฎร์บำรุง) มหาสวัสดิ์ บางกรวย
21 โรงเรียนวัดโคนอนราษฎร์บำรุง มหาสวัสดิ์ บางกรวย
22 โรงเรียนวัดชลอ วัดชลอ บางกรวย 0-2447-5418
23 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิหเสนี) นนทบุรี วัดชลอ บางกรวย
24 โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต ศาลากลาง บางกรวย 02-449-2451
25 โรงเรียนนุ่มประสงค์วิทยา ศาลากลาง บางกรวย
26 โรงเรียนสหศึกษาบางบัวทอง บางบัวทอง บางบัวทอง
27 โรงเรียนติวานนท์ศึกษา ตลาดขวัญ เมืองนนทบุรี
28 โรงเรียนสาธิตคริสเตียนวิทยา ตลาดขวัญ เมืองนนทบุรี
29 โรงเรียนอนุบาลวัฒนผล ตลาดขวัญ เมืองนนทบุรี
30 โรงเรียนอนุบาลบรรลือทรัพย์ ตลาดขวัญ เมืองนนทบุรี
31 โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์) ตลาดขวัญ เมืองนนทบุรี 025250353
32 โรงเรียนการัญศึกษา ตลาดขวัญ เมืองนนทบุรี
33 โรงเรียนพิทักษ์นครานุสรณ์ ตลาดขวัญ เมืองนนทบุรี
34 โรงเรียนอนุบาลเรวดี นนทบุรี ตลาดขวัญ เมืองนนทบุรี
35 โรงเรียนประสาทพร ตลาดขวัญ เมืองนนทบุรี
36 โรงเรียนทานสัมฤทธิ์วิทยา ท่าทราย เมืองนนทบุรี 025800156
37 โรงเรียนอนุบาลทรายทอง ท่าทราย เมืองนนทบุรี
38 โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ ท่าทราย เมืองนนทบุรี
39 โรงเรียนอนุบาลคุณหนู นนทบุรี ท่าทราย เมืองนนทบุรี
40 โรงเรียนอนุบาลยุวัจฉรา ท่าทราย เมืองนนทบุรี
41 โรงเรียนสมานพิชากร ท่าทราย เมืองนนทบุรี
42 โรงเรียนวัดตำหนักใต้(วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์) ท่าทราย เมืองนนทบุรี 0-2525-3065
43 โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม ท่าทราย เมืองนนทบุรี
44 โรงเรียนอนุบาลคอิศรานล ท่าทราย เมืองนนทบุรี
45 โรงเรียนท่าทรายประชาอุปถัมภ์ ท่าทราย เมืองนนทบุรี
46 โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ ท่าทราย เมืองนนทบุรี
47 โรงเรียนรุ่งโรจน์ศึกษา ท่าทราย เมืองนนทบุรี
48 โรงเรียนอนุบาลวัชราภา ท่าทราย เมืองนนทบุรี
49 โรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์ ( สโมสรสากลอุทิศ ) บางกระสอ เมืองนนทบุรี
50 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ บางกระสอ เมืองนนทบุรี
51 โรงเรียนวัดบัวขวัญ(มีทับราษฎร์บำรุง) บางกระสอ เมืองนนทบุรี
52 โรงเรียนชุมชนวัดสมรโกฏิ(อยู่พูนราษฎร์บำรุง) บางกระสอ เมืองนนทบุรี 0-2526-2563
53 โรงเรียนธัมมสิริศึกษา บางกระสอ เมืองนนทบุรี
54 โรงเรียนอนุบาลสันติวัน บางกระสอ เมืองนนทบุรี
55 โรงเรียนสันติวัน บางกระสอ เมืองนนทบุรี
56 โรงเรียนอนุบาลดวงใจ บางกระสอ เมืองนนทบุรี
57 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการบางใหญ่ บางกร่าง เมืองนนทบุรี
58 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม) บางกร่าง เมืองนนทบุรี 025951948
59 โรงเรียนศรีรัตโนภาศ บางกร่าง เมืองนนทบุรี
60 โรงเรียนวัดปราสาท บางกร่าง เมืองนนทบุรี
61 โรงเรียนวัดบางระโหง(ภิรมย์ศิริ) บางกร่าง เมืองนนทบุรี
62 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 9 บางรักน้อย เมืองนนทบุรี
63 โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์ บางศรีเมือง เมืองนนทบุรี
64 โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง) บางศรีเมือง เมืองนนทบุรี 0-2447-4875
65 โรงเรียนเล็กโกเมศอนุสรณ์ บางเขน เมืองนนทบุรี
66 โรงเรียนอนุบาลนิตา บางเขน เมืองนนทบุรี
67 โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง บางเขน เมืองนนทบุรี
68 โรงเรียนกฤษณะวิทยา บางเขน เมืองนนทบุรี
69 โรงเรียนอนุบาลศิลประสิทธิ์ บางเขน เมืองนนทบุรี
70 โรงเรียนอนุบาลจุฬสมา บางเขน เมืองนนทบุรี
71 โรงเรียนอนุบาลผึ้งน้อย บางเขน เมืองนนทบุรี
72 โรงเรียนวัดฝาง บางเขน เมืองนนทบุรี
73 โรงเรียนอนุบาลสุนันทา บางเขน เมืองนนทบุรี
74 โรงเรียนวัดโชติการาม บางไผ่ เมืองนนทบุรี
75 โรงเรียนวัดตึก(จำลองศิลป์วิทยา) บางไผ่ เมืองนนทบุรี 0-24470811
76 โรงเรียนอุดมศึกษา บางไผ่ เมืองนนทบุรี
77 โรงเรียนพลับพลาศิริวิทยา สวนใหญ่ เมืองนนทบุรี
78 โรงเรียนศรีบุณยานนท์ สวนใหญ่ เมืองนนทบุรี
79 โรงเรียนเทพประทานพร สวนใหญ่ เมืองนนทบุรี
80 โรงเรียนพัชรานุบาล สวนใหญ่ เมืองนนทบุรี
81 โรงเรียนสตรีนนทบุรี สวนใหญ่ เมืองนนทบุรี
82 โรงเรียนวัดปากน้ำ(พิบูลสงคราม) สวนใหญ่ เมืองนนทบุรี
83 โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ สวนใหญ่ เมืองนนทบุรี
84 โรงเรียนกลาโหมอุทิศ สวนใหญ่ เมืองนนทบุรี
85 โรงเรียนเขมพิทยา สวนใหญ่ เมืองนนทบุรี
86 โรงเรียนอนุบาลเพื่อนเด็ก สวนใหญ่ เมืองนนทบุรี
87 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม สวนใหญ่ เมืองนนทบุรี
88 โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี สวนใหญ่ เมืองนนทบุรี
89 โรงเรียนอนุบาลมณียา ไทรม้า เมืองนนทบุรี
90 โรงเรียนอนุบาลสุรีย์วรรณ ไทรม้า เมืองนนทบุรี
91 โรงเรียนมัธยมวัดเพลง นนทบุรี ไทรม้า เมืองนนทบุรี
92 โรงเรียนอนุบาลอัมพรรัตน์ ไทรม้า เมืองนนทบุรี
93 โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า ไทรม้า เมืองนนทบุรี 0-2985-2597