โรงเรียนวัดตึก(จำลองศิลป์วิทยา)
หมู่ที่ 4   ตำบลบางไผ่  อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
เบอร์โทรศัพท์ 0-24470811
คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงเขมจิรา ดังก้อง
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงพรวสา มีศิริ
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงกชกร บุรพจิตร์
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงสายรุ้ง พวงเพ็ชร
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงเรณุกา ปุญชรัสมี
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6